Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Gallery

Mô tả

This plugin will help you inserting gallery to your WordPress page or post. You can see it in action here.

Upload the Easy Gallery plugin to your blog, Activate it.

How to add gallery to post or page:

  1. Click the “Add New” link

  2. Fill the gallery name, type of gallery and images

  3. Copy the shortcode and paste it into your page or post. You can view the demo in http://demo.odihost.com/gallery/.

Cài đặt

Upload the Easy Gallery plugin to your blog, Activate it.

How to add gallery to post or page:

  1. Click the “Add New” link

  2. Fill the gallery name, type of gallery and images

  3. Copy the shortcode and paste it into your page or post. You can view the demo in http://demo.odihost.com/gallery/.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

-Added Video gallery

-Responsive image

-Lightbox setting

1.2

-Fix bug for gallery “Big Image Slider” and “Thumbnail Slider”

1.3

-Fix bug for jquery.blockUI conflict

1.4
-Fix conflict with plugin Responsive Lightbox