Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Database Export+Import+Migration

Mô tả

Easily Import OR Export wordpress database. Also, this plugin gives you quick way to migrate typical websites (for example migration from TEST-site —> PRODUCTION-site). After activation, visit SETTINGS menu.

(P.S.!! This is a LIGHTWEIGHT (NON-SLOWING) Plugin. See other MUST-HAVE PLUGINS for everyone. )

Developed by: ProtectPages Group.

Ảnh màn hình

  • menu added under settings

Cài đặt

  1. Download the zip file.
  2. Extract the zip file. you will now get a folder called EasyPostViewCounter
  3. Upload the folder to wp-content/plugins/

Hỏi đáp

  • Menu is added under SETTINGS.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Database Export+Import+Migration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0

  • First released version