Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple CSV Exporter

Mô tả

Simple CSV Exporter. Exported CSV can be imported with Really Simple CSV Importer.

When you select a post type, the posts will be exported.

Github Repo: https://github.com/hamworks/simple-csv-exporter

Customize the data to be exported

Customize for column.

use HAMWORKS\WP\Simple_CSV_Exporter\Data_Builder;
add_action( 'simple_csv_exporter_created_data_builder', 
  function ( Data_Builder $data ) {
    // Remove column.
    $data->append_drop_column( 'page_template' );
    // Add custom field column.
    $data->append_meta_key( 'my_meta_key' );
  }
);

Customize posts for export.

add_action( 'simple_csv_exporter_created_data_builder_for_wp_posts_pre_get_posts', 
  function ( WP_Query $query ) {
    $query->set( 'order', 'ASC' );
  }
);

Data filter for metadata.

use HAMWORKS\WP\Simple_CSV_Exporter\Data_Builder;
add_filter( 'simple_csv_exporter_created_data_builder_for_wp_posts_get_post_meta_fields',
  function ( array $fields ) {
    foreach (
      array(
        'your_flag',
      ) as $key
    ) {
      if ( isset( $fields[ $key ] ) ) {
        $fields[ $key ] = ! empty( $fields[ $key ] ) ? 'TRUE' : 'FALSE';
      }
    }
    return $fields;
  }
);

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple CSV Exporter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.1

 • Tested on WP 6.0
 • Drop support WP 5.7 and PHP 7.3

2.0.0

 • Use PHP-DI.
 • Refactoring.

1.1.0

 • Refactoring release.

1.0.0

 • first release.

0.0.1

 • internal release.