Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SimPay.pl – Płatności WooCommerce

Mô tả

Plugin to integrate simpay.pl payment solutions for WooCommerce

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SimPay.pl – Płatności WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp