Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Show Plugin Menu Items on Activation

Mô tả

Have you ever activated a WordPress plugin, then had to hunt around the admin sidebar trying to find the new menu items the plugin added? Or maybe after looking for them, you found out that the new plugin didn’t even add any menu items at all. Show Plugin Menu Items on Activation solves that problem by pointing out exactly which new menu items have been added to the admin sidebar every time a plugin is activated.

  • If 1, 2 or 3 menu items were added, admin pointers will be displayed to point out the newly added menu items.
  • If 4 or more menu items were added a “Many new plugin menu items were added.” notice will be displayed at the top of the screen.
  • If no new menu items were added, a “No new plugin menu items were added.” notice will be displayed at the top of the screen.

Ảnh màn hình

  • Admin pointer showing a newly added menu item
  • Admin pointer showing a newly added submenu item
  • Notice stating that many new menu items were added
  • Notice stating that no new menu items were added

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Show Plugin Menu Items on Activation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 Initial release