Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ShopCode Menu Horizontal WooCommerce

Mô tả

Menu Horizontal Woocommerce is a ShopCode plugin developed to support the custom menu of WooCommerce It is a widget you do not install anything custom

Demo: woo.shopcode.org

HOW USING

1.Install and active Plugin

2.Create menu options in the wordpress system available

3.Go To Widget (Setting)

4.Drag and Drop (Menu Horizontal WooCommerce by ShopCode)

5.Fillter
– Category WooCommerce: Select from category WooCommerce Only listings with products will be dropdown
– Title product categories: By default it will be the name : Menu Horizontal WooCommerce – Change name you like ( It has a link to the category you choose by this name)
– Display menu Horizontal and total product (check)
– Create menu from wordpress system and name as you like
– Select Menu From NAV : Select a menu from the dropdown menu
– Total product ‘name’ : By default: total product from category WooCommerce Selected (number)

6.Please see demo and test for your website

FEATURES

How To:

Menu Horizontal Woocommerce
WooCommerce horizontal category menu
Drop down menu woocommerce categories select widget

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. /wp-admin/plugins.php
  2. upload plugin
  3. active
  4. Widget using

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“ShopCode Menu Horizontal WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • We just born. Nothing to see here.