Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Shared User Table Roles

Mô tả

When sharing the user and usermeta table between multiple wordpress
installations using the same database, any role given to the user is only valid
for a single wordpress installation.

This plugin ensures user roles, user capabilities and user settings are
shared between the multiple installations. This is configured using a wp-config
constant.

Any role set in any of the installations will be reflected in all other
installations.

Caveats:

 • Compatability with wordpress multisite is unknown

Cài đặt

To set up multiple wordpress installations using the same database:

 1. Install all wordpress installations using the same database, but using a
  different $table_prefix in wp_config.

  For example two installations with “eng_” and “nld_”.

 2. Designate one wordpress installation as “primary”. All other installations are
  secondary

  For example the installation with the prefix “eng_”.

 3. Install and activate this plugin on all secondary wordpress installations.

  In this example “nld_”.

 4. On all secondary wordpress installations configure CUSTOM_USER_TABLE and
  CUSTOM_USER_META_TABLE in wp-config to use the tables (users and usermeta)
  of the primary installation.

  See below for an example

 5. On all secondary wordpress installations, set SHARED_USER_TABLE_ROLES_PREFIX
  to be equal to the table prefix of the primary installation.

Primary

For example the relevant wp-config settings for the primary installation would
look like:

  $table_prefix = 'eng_';

Secondary

For example the relevant wp-config settings for secondary installations would
look like:

  $table_prefix = 'nld_';
  define('SHARED_USER_TABLE_ROLES_PREFIX', 'eng_');
  define('CUSTOM_USER_TABLE', 'eng_users');
  define('CUSTOM_USER_META_TABLE', 'eng_usermeta');

Đánh giá

9 Tháng Một, 2018
Thanks for this great little plugin. Does exactly what it’s supposed to do. Works well with wordpress 4.9.1 … Keep it up! 🙂
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Shared User Table Roles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • initial release