Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sfx product donate

Mô tả

WooCommerce product donate plugin.

Ảnh màn hình

  • Cart step 1
  • Cart step 2 (Popup & Select)
  • Admin panel (Donate areas)
  • Settings (Fields)
  • Chekout page
  • Admin menu
  • Admin order view
  • Pro settings
  • User order page (Thanks message)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sfx product donate” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp