Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Set Featured Attachment

Mô tả

This plugin will create “set featured attachment” like “set featured image on post and page”.

Developed By : Arkaprava majumder (http://arkapravamajumder.com)

Ảnh màn hình

  • Admin panel or back End Screenshot

Cài đặt

  1. Download Set Featured Image Plugin.
  2. Upload to your Site,(/wp-content/plugins/)
  3. Activate it.

Now, Go to , your post or page edit or add section. Browse your file and update the post or page. Done.

show featured attachment in your template file or post or page using [the_post_attachment] shortcode.

Uninstalling is as simple as deactivating the plugin.

Hỏi đáp

None yet, if you have one post it at http://arkapravamajumder.com
or, Fb me Arkaprava majumder (http://fb.com/arkaindas) or, Tweet me (http://twitter.com/arkaindas)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Set Featured Attachment” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0