Sensei LMS Media Attachments

Mô tả

Sensei LMS Media Attachments enables you to attach media files to your courses and lessons in Sensei LMS.

For example, you may have some reading material, in PDF format, to offer your students.

With Sensei LMS Media Attachments, you can upload the file to your course or lesson. The file will then be presented as a link in a separate Course Media or Lesson Media section.

Ảnh màn hình

  • Course media

Cài đặt

Automatic installation

  1. Log into your WordPress admin panel and go to Plugins > Add New.
  2. Enter “Sensei LMS Media Attachments” into the search field.
  3. Once you’ve located the plugin, click Install Now.
  4. Click Activate.

Manual installation

  1. Download the plugin file to your computer and unzip it.
  2. Using an FTP program, or your hosting control panel, upload the unzipped plugin folder to your WordPress installation’s wp-content/plugins/ directory on the server.
  3. Log into your WordPress admin panel and activate the plugin from the Plugins menu.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sensei LMS Media Attachments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Sensei LMS Media Attachments” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Sensei LMS Media Attachments” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

See changelog for all versions.