search-by-algolia-instant-relevant-results

This plugin has been closed as of 2 Tháng Năm, 2019 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Statistics

Đang kích hoạt

Lượt tải mỗi ngày

Sự phát triển theo lượt cài đặt và đang kích hoạt

Lịch sử tải về