Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Scroll to top | inventivo

Mô tả

Display a scroll to top button at page bottom. You can configure button background color, text color and alignment to your needs.

Visit our Website in order to see the plugin in action.

Small and simple:
– Responsive – fits to all screens
– Easy configuration
– Lighweight code

Get your Scroll to top Plugin now!

How it works:

  1. Upload the Plugin
  2. Activate the Plugin
  3. Configure the plugin to fit to your needs.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Use WordPress’ Add New Plugin feature, searching “Scroll to top | inventivo”, or download the archive and:

  1. Unzip the archive on your computer
  2. Upload inventivo-scroll-to-top directory to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Go to Settings -> Scroll to top | inventivo and customize colors and texts as needed

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Scroll to top | inventivo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.5 Code optimization
0.0.4 Moved project to github
0.0.2 added images