Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Screen Snow

Mô tả

Screen Snow is a plugin that add snow effect to the wordpress site. Very simple, Once you activated the plugin you can control speed, density, Size and color of snow.

Screen Snow doesn’t include or depend on any external scripts, images or any other external files.

Ảnh màn hình

 • Snow Effect.
 • Plugin Control Panel.

Cài đặt

Plugin Directory

 1. Seach the plugin directory for plugin.
 2. Click ‘Install Now’.
 3. Activate the plugin.
 4. ‘Screen Snow’ should be added to the side admin menu with the default settings.
 5. You can modify the settings as needed.

Upload

 1. Download the plugin Zip file.
 2. Go to plugins in the WordPress Admin area.
 3. Select ‘Upload Plugin’
 4. Activate the plugin.
 5. ‘Screen Snow’ should be added to the side admin menu with the default settings.
 6. You can modify the settings as needed.

Hỏi đáp

Does this plugin use external scripts ?

No, the plugin is full self dependent.

Does this plugin use flashs ?

No, this plugin doesn’t use any flashs.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Screen Snow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp