Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Schedules

Mô tả

Quickly and easily view all your scheduled posts.

Availiable filters

schedules_widget_icon - The dashicon to use for the dashboard widget.
schedules_widget_title - The title to use for the dashboard widget.
schedules_post_types_to_show - An arry of post types to show in the widget. Defaults to all post types.
schedules_widget_query_args - An array of arguments to pass to the WP_Query.
schedules_show_in_widget - Will pass ID of each post, returning `false` will not add it to the dashboard widget.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Schedules” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Added more filters

1.0.0

  • Initial release