Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Latest Posts

Mô tả

A simple and nice plugin to Smpale Latest Post widget

Ảnh màn hình

Cài đặt

Installation is fairly straight forward. Install it from the WordPress plugin repository.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Latest Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp