Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Samohyb GoodAccess

Mô tả

This plugin hides your WordPress administration side of the public internet but makes it accessible from any location with GoodAccess App.

Thank you!

Thank you for your interest! Read more at GoodAccess.com.

Ảnh màn hình

  • Settings – Protection is enabled
  • Settings – Protection is disabled

Cài đặt

  1. Upload Samohyb GoodAccess files to the “/wp-content/plugins/samohyb-good-access” directory, or install Samohyb GoodAccess through the WordPress Plugins page directly.
  2. Activate Samohyb GoodAccess through the WordPress Plugins page.
  3. Use the menu Settings => GoodAccess to configure Samohyb GoodAccess.

How to disable this plugin?

Just use standard Plugin overview page in WordPress admin section and deactivate it or rename plugin folder /wp-content/plugins/samohyb-good-access over FTP access.

Đánh giá

6 Tháng Tư, 2021
Works out of the box. Simply instal the plugin, add the GoodAccess IP, connect to the app and you are ready to go. I can also manage multiple clients under one GoodAccess account. That absolutely briliant!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Samohyb GoodAccess” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New: Samohyb GoodAccess has been released!