Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RSS to Posts

Mô tả

A simple plugin to add multiple RSS feeds via the admin panel.

These feeds will then be monitored, and any new posts will be imported hourly on a regular WP cron job.

Contribute on GitHub

Ảnh màn hình

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RSS to Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp