Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Robots “noindex,follow” meta tag

Mô tả

Omit certain pages from being crawled by SEO robots to preserve your SEO juju by adding the robots “noindex, follow” meta tag.

Pages where the robots meta tags will be inserted have URL structures like:

  • “www.domain.com/news/page/2”
  • “www.domain.com/events/page/4”
  • “www.domain.com/tag/movies/”
  • “www.domain.com/category/comedy/”
  • etc…

Ảnh màn hình

  • This shows the actual meta-tag that the plugin generates.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Robots “noindex,follow” meta tag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release