Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RoboHash Avatar

Mô tả

Add RoboHash generated images to the Default Avatar list.

Ảnh màn hình

  • RoboHash avatar styles
  • 0.1 version

Cài đặt

No special instructions

Hỏi đáp

Why is my RoboHash avatar too big?

Some themes expect an avatar to be a certain size and don’t resize an image that’s too big. You’ll need to modify your theme to force the avatar to be displayed at the correct size

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RoboHash Avatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.5

  • Change RoboHash url to use directory-style instead of query strings for Gravatar compat.
  • DRY JavaScript

0.4

  • Fixed it ’cause I broke it. Sorry
  • General cleanup

0.3

  • Fixed radio button selected state

0.2

  • Now with background options

0.1

  • Let the bug reports come.