Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RJ Quick Empty Trash

Mô tả

This plugin adds an “Empty Trash” link to the subsubsub nav links of the Comments, Pages and Post list pages.

Ảnh màn hình

  • The new Empty Trash link

Cài đặt

  1. Install the plugin
  2. Activate
  3. You’ll now see an “Empty Trash” links on the Pages, Posts and Comments list screens

Hỏi đáp

Not seeing the new link on Posts or Pages

The Empty Trash link will only show on Posts and Pages when there is something in the trash. It will always show on the Comments screen.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RJ Quick Empty Trash” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Added more spacing to nav item to better fit the WordPress style
  • Added support for Custom Post Types

0.1

  • Initial Revision