Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

REST API TO MiniProgram

Mô tả

为微信小程序、app提供定制化WordPress REST API json 输出.

详细介绍: https://www.watch-life.net

最新插件源代码更新地址:
https://github.com/iamxjb/rest-api-to-miniprogram

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. 上传 rest-api-to-miniprogram目录 到 /wp-content/plugins/ 目录
  2. 在后台插件菜单激活该插件

Hỏi đáp

详细介绍: https://www.watch-life.net

Đánh giá

24 Tháng Năm, 2019
兼容性好,适合wp创建的小程序使用,给开发者开源点个赞❤❤❤❤❤❤
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“REST API TO MiniProgram” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.6.5=

(1)优化评论审核设置:评论审核只针对订阅者角色,并加入内容安全审核。
(2)在文章和分类列表显示id值
(3)编辑分类页面的封面图和插件设置里,提供上传图片按钮,用于选择和上传图片

= 1.6.3=

(1)优化腾讯视频解析
(2)在关于页面加入是否是企业主体标识字段
(3)给TinyMCE编辑器增加A标签按钮

= 1.6.2=

(1)详情和列表广告加入广告的类型名称
(2)修复时间格式化的bug

= 1.6.1=

(1)加入视频和插屏广告
(2)修复“猜你喜欢”的一处bug
(3) 函数get_client_ip改名为ram_get_client_ip ,避免和其他的插件重名冲突

= 1.6.0=
(1)调整滑动图片文章的顺序,按设置的id顺序排序
(2)加入微信广告配置
(3) 完善分类和后台设置

= 1.5.7=
修复登录的问题

1.5.6

修复激活报错的问题,解决插件不兼容的问题。

1.5.5

修复插件报错“$ is not a function”

1.5.4

修复无法获取默认海报地址的问题

1.5.3

修复与古腾堡编辑器无法兼容的问题

1.5.2

修复点赞及赞赏头像显示的问题

1.5.1

调整微信支付换算

1.5

(1)增加对昵称里特殊字符的过滤。(2)评论的数量过滤掉未通过审核的评论。(3)修复获取文章是否点赞的bug。(4)增加更新用户信息,在用户信息里增加角色信息。(5)修复如果腾讯视频过多导致的加载失败。(6)在后台用户显示头像。(7)调整支付代码,解决和其他插件使用腾讯官方支付示例代码引起的冲突。(8)评论增加审核选项

1.1

修复新用户无法授权登录的问题。

1.0

修复wordpres升级5.0后插件与古藤堡编辑器无法兼容的问题。

0.8

  • 初始版本