rest-api-filter-fields

Mô tả

This plugin has been closed as of 24 Tháng Mười, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

10 Tháng Sáu, 2018
Thank You for this plugin. Works as it should.
Đọc tất cả 10 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“REST API – Filter Fields” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp