Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Bold Navigation

Mô tả

A simple and lightweight plugin based on the 3D Bold Navigation article by Codyhouse. I used Font-Awesome for the Icons.

Setting Up the Menu

  • Activate the plugin
  • Go to WordPress Dashboard >> Apperence >> Menus
  • Create a new menu or change the existing menu location to “RB Menu”
  • Check the video below for adding icon to your Menu

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Download and install the plugin from WordPress dashboard. You can also upload the entire “responsive-bold-navigation” folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Bold Navigation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp