Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove WP Version

Mô tả

Removes the meta generator tag, with WordPress Version.

A simple plugin to prevent people from knowing what version of WordPress you’re using via your HTML source.

This is a very simple plugin. You can get the same thing by adding this line to funcions.php file of your theme:

remove_action(‘wp_head’, ‘wp_generator’);

But if you’re not comfortable editing a php file, you can use this plugin to remove the WordPress version from your HTML.

The plugin has no settings and does not alter the database.

Plugin’s website: https://www.gattowp.com/

Author’s website: http://technotes.marziocarro.com/

Cài đặt

  1. Copy the remove-wp-version directory into your WordPress plugins directory (usually wp-content/plugins).

  2. In the WordPress Admin Menu go to the Plugins tab and activate the ‘Remove WP Version’ plugin.

Hỏi đáp

None yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove WP Version” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

initial release