Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove WP version and shortlink

Mô tả

Removes WordPress version number , shortlink, wlwmanifest and RSD

A simple plugin to prevent people from knowing what version of WordPress you’re using via your HTML source and to cleanup the unwanted header tags generated by wordpress.
Find more about the plugin here: http://www.naganandhini.com/remove-wp-version-and-shortlink-wordpress-plugin/

Cài đặt

  1. Download and extract.
  2. Put the folder in your plugins folder.
  3. Activate the plugin in the Plugin options

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove WP version and shortlink” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp