Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Related post Mwip

Mô tả

Add related posts to your article is very simple.
Choose your favourite layout from Setting/Related post Mwip.
Create an article and enable related posts section choosing your favourite posts.

Ảnh màn hình

  • An example of Settings Related post Mwip
  • An example of Edit Post

Cài đặt

Via admin:
1. Go to Plugins -> Add New
2. Search for Related post Mwip
3. Install and active the plugin “Related post Mwip”.

Via upload:
1. Download the plugin .zip file
2. Log in to yourdomain.com/wp-admin
3. Click Plugins -> Add New -> Upload
4. After installation activate the plugin

Hỏi đáp

Where can I change the graphic layout?

In Setting/related post Mwip section you can select the selection title, the title color and if would like to add a coloured border.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Is the simplest way to place your related posts links.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Related post Mwip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1. Fixed first article bug

2.0. Add Random choice for related posts and add admin.css

1.3.1 Remove article from related posts choice

1.3 Fixed New article-related bug, Add font-size customization, Change margin template

1.2 Fixed excerpt bug

1.1 Template fixed