Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Regular Posts Element For Elementor

Mô tả

Regular Posts Element is a custom extension of Elementor. Just you will able to show your post in Elementor by this plugin.

Ảnh màn hình

  • Its preview of design.
  • Admin panel for content options.
  • Admin panel for query options.

Hỏi đáp

How to use this plugin?

Just install and active this plugin then you will get Regular Posts Element widget. Darg and Drop Regular Posts Element widget then you will get all of the options as like Elementor Pro Posts.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Regular Posts Element For Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Just release new version.

1.0.1

  • Fixed Errors and Add Status Qurey.