REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts

Mô tả

REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts là một plugin về định giá cho sản phẩm nâng cao giúp chủ cửa hàng thiết lập các kiểu chiết khấu và định giá cho sản phẩm và giỏ hàng. Chủ cửa hàng có thể cấu hình WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts, đưa ra ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng dựa trên điều kiện giỏ hàng hoặc số lượng sản phẩm. WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts hứa hẹn sẽ khuyến khích việc mua hàng, tăng doanh thu cho chủ cửa hàng.

Tài liệu hướng dẫn | Nhóm Facebook

Cách cài đặt và sử dụng plugin

TÍNH NĂNG CỦA PLUGIN

Định giá sản phẩm: Cấu hình chiết khấu hàng loạt cho sản phẩm dựa trên số lượng sản phẩm hay lượng chiết khấu.

 • Chủ cửa hàng có thể thiết lập nhiều quy tắc định giá sản phẩm: Sản phẩm thỏa mãn điều kiện nào đó sẽ được áp dụng chiết khấu ở mức tương ứng.

 • Thiết lập điều kiện ngày để áp dụng quy tắc định giá sản phẩm: Ví dụ, Định giá sản phẩm sẽ được áp dụng mỗi thứ 7, hoặc từ ngày 1 tháng 12 tới ngày 31 tháng 12 …

 • Quy tắc định giá sản phẩm: Bạn có thể thiết lập mức chiết khấu cố định trên giá sản phẩm hoặc chiết khấu dựa trên số lượng sản phẩm. Ví dụ: Chiết khấu 5% cho y số lượng sản phẩm được mua hoặc $10 trên sản phẩm đã mua.

 • Gốc: Thiết lập một mức chiết khấu cố định trên giá sản phẩm. Ví dụ: $10 trên sản phẩm đã mua.

 • Định giá hàng loạt dựa trên số lượng sản phẩm. Bạn có thể thiết lập số lượng của: Sản phẩm hiện tại (áp dụng chiết khấu trên sản phẩm dựa trên số lượng sản phẩm được lựa chọn), tất cả mặt hàng trong giỏ( áp dụng chiết khấu trên sản phẩm dựa trên số lượng tất cả các mặt hàng được lựa chọn trong giỏ), tất cả mặt hàng trong giỏ có cùng danh mục( áp dụng chiết khấu trên sản phẩm dựa trên số lượng tất cả các mặt hàng có cùng danh mục)

 • Thiết lập điều kiện sản phẩm để áp dụng quy tắc định giá sản phẩm: Với sản phẩm này, chiết khấu sản phẩm sẽ áp dụng, bao gồm:

 • Sản phẩm đang giảm giá: Áp dụng quy tắc định giá sản phẩm cho các sản phẩm đang giảm giá trên trang web của bạn.

 • Giá sản phẩm: Áp dụng chiết khấu sản phẩm khi giá sản phẩm trong khoảng được thiết lập. Ví dụ: Chiết khấu 5% cho tất cả các sản phẩm có giá gốc từ $20 đến $30.

 • Mức độ hiển thị sản phẩm: Các sản phẩm có mức độ hiển thị theo danh mục được đặt, bao gồm: Chỉ cửa hàng; Cửa hàng và kết quả tìm kiếm; Chỉ kết quả tìm kiếm, đã ẩn. Chiết khấu 5% cho tất cả các sản phẩm có mức độ hiển thị thị được thiết lập: Chỉ cửa hàng.

 • Áp dụng cho các sản phẩm này: Chỉ định áp dụng cho sản phẩm cụ thể. Ví dụ: Chiết khấu 5% cho tất cả các sản phẩm được lựa chọn.

 • Không áp dụng cho sản phẩm này: Tất cả các sản phẩm được chỉ định áp dụng trừ những sản phẩm này. Ví dụ: Chiết khấu 5% cho tất cả các sản phẩm trừ các sản phẩm được lựa chọn.

 • Áp dụng nếu sản phẩm thuộc danh mục này: Chỉ định áp dụng cho danh mục cụ thể. Ví dụ: Chiết khấu 5% cho tất cả các danh mục được lựa chọn.

 • Không áp dụng nếu sản phẩm thuộc danh mục này: Tất cả các danh mục được chỉ định trừ những danh mục này. Ví dụ: Chiết khấu 5% cho tất cả các danh mục trừ các danh mục được lựa chọn.

 • Thiết lập điều kiện giỏ hàng để áp dụng quy tắc định giá sản phẩm: Nếu giỏ hàng thỏa mãn quy tắc đã đặt ra, giảm giá sản phẩm sẽ được áp dụng.

 • Tổng phụ giỏ hàng: Thiết lập giá trị tổng phụ từ (nhỏ nhất) đến (lớn nhất) để nhận chiết khấu sản phẩm, bỏ trống một phía nếu bạn muốn.

 • Mặt hàng trong giỏ:
  Tổng số lượng mặt hàng trong giỏ: Thiết lập giá trị tổng số lượng mặt hàng từ (nhỏ nhất) đến (lớn nhất) để nhận chiết khấu sản phẩm, bỏ trống một bên nếu bạn muốn..

Có mặt hàng này trong giỏ: Nhập các sản phẩm nếu bao gồm trong giỏ hàng sẽ nhận chiết khấu sản phẩm.

Không hiển thị nếu có mặt hàng này trong giỏ: Nhập các sản phẩm nếu bao gồm trong giỏ hàng sẽ không nhận chiết khấu sản phẩm.

Có mặt hàng thuộc danh mục này trong giỏ: Nhập các danh mục nếu bao gồm trong giỏ hàng sẽ nhận chiết khấu sản phẩm.

Không hiển thị nếu có mặt hàng này trong giỏ theo danh mục: Nhập các danh mục nếu bao gồm trong giỏ hàng sẽ không nhận chiết khấu sản phẩm.

Hiển thị nếu sản phẩm trong giỏ có thẻ: Nhập các thẻ mà nếu giỏ hàng bao gồm các sản phẩm có thẻ này sẽ nhận chiết khấu sản phẩm.

Không hiển thị nếu sản phẩm trong giỏ có thẻ: Nhập các thẻ mà nếu giỏ hàng không bao gồm các sản phẩm có thẻ này sẽ nhận chiết khấu sản phẩm.

 • Ưu đãi đã áp dụng:

Đơn hàng dùng mã giảm giá này: Nhập ưu đãi nếu đơn hàng áp dụng những ưu đãi này sẽ nhận chiết khấu sản phẩm

Không hiển thị nếu đơn hàng dùng mã giảm giá này: Nhập ưu đãi nếu đơn hàng áp dụng những ưu đãi này sẽ không nhận chiết khấu sản phẩm

 • Địa chỉ thanh toán:

Đơn có địa chỉ quốc gia thanh toán này: Thiết lập đơn hàng đến địa chỉ thanh toán của các quốc gia này sẽ được áp dụng chiết khấu sản phẩm

Không hiển thị với những đơn có địa chỉ quốc gia thanh toán này: Thiết lập đơn hàng đến địa chỉ thanh toán của các quốc gia này sẽ không được áp dụng chiết khấu sản phẩm

 • Địa chỉ giao hàng:

Đơn có địa chỉ quốc gia giao hàng này: Thiết lập đơn hàng đến địa chỉ giao hàng của các quốc gia này sẽ được áp dụng chiết khấu sản phẩm

Không hiển thị với những đơn có địa chỉ quốc gia giao hàng này: Thiết lập đơn hàng đến địa chỉ giao hàng của các quốc gia này sẽ không được áp dụng chiết khấu sản phẩm

 • Thiết lập điều kiện khách hàng để áp dụng quy tắc định giá sản phẩm: Đưa ra chiết khấu sản phẩm phù hợp với vai trò người dùng và người dùng mà bạn thiết thiết lập, bao gồm:

 • Thông tin khách hàng:

Người dùng đã đăng nhập: Áp dụng chiết khấu sản phẩm tới người dung đã đăng nhập hoặc không. Có 2 tùy chọn: Có hoặc không cho người dùng đã đăng nhập và chưa đăng nhập, lần lượt.

Hiển thị đối với những người dùng có vai trò này: Áp dụng chiết khấu sản phẩm cho những vai trò người dùng bạn chỉ định.

Không hiển thị với những vai trò người dùng này: Áp dụng chiết khấu sản phẩm cho tất cả người dùng trừ những vai trò người dùng bạn chỉ định

Hiển thị đối với những người dùng này: Áp dụng chiết khấu sản phẩm cho người dùng bạn chỉ định.

Không hiển thị đối với những người dùng này: Áp dụng chiết khấu sản phẩm cho tất cả người dùng trừ những người dùng bạn chỉ định

 • Lịch sử đơn hàng:

Trạng thái đơn hàng: Chọn trạng thái đơn hàng tương ứng sẽ nhận chiết khấu sản phẩm

Số lượng đơn hàng: Chọn khoảng ngày đặt hàng và số lượng đơn hàng để nhận chiết khấu sản phẩm

Tổng đơn hàng: Chọn khoảng ngày đặt hàng và tổng đơn hàng để nhận chiết khấu sản phẩm

Có đơn hàng mới nhất: Tùy chọn để áp dụng chiết khấu sản phẩm cho những đơn hàng trước đó hoặc sau một ngày cụ thể nào đó.

 • Sản phẩm đã mua:

Hiện thị với sản phẩm đã mua: Nhập các sản phẩm nếu khách hàng đã mua trước đó sẽ được nhận chiết khấu sản phẩm

Không hiện thị với sản phẩm đã mua: Nhập các sản phẩm nếu khách hàng đã mua trước đó sẽ không được nhận chiết khấu sản phẩm

Hiện thị với danh mục đã mua: Nhập các danh mục nếu khách hàng đã mua trước đó sẽ được nhận chiết khấu sản phẩm

Không hiện thị với danh mục đã mua: Nhập các danh mục nếu khách hàng đã mua trước đó sẽ không được nhận chiết khấu sản phẩm

Hiển thị giá chiết khấu trên frontend: Có tùy chọn để hiển thị giá trên khấu trên cửa hàng và trên trang giỏ hàng.

 • Thay đổi kiểu giá hiển thị: Chọn kiểu giá để hiển thị: Chỉ giá chiết khấu, cả giá bán thường và giá chiết khấu hoặc cả giá gốc và giá chiết khấu.

 • Tùy chọn để hiển thị giá động trên trang chi tiết sản phẩm

 • Chỉ định trang hiển thị giá chiết khấu:

 • Trên trang chi tiết sản phẩm.

 • Trên trang danh sách sản phẩm: Có tùy chọn cho việc chọn trang WooCommerce, trang danh mục sản phẩm, trang cửa hàng, trang chi tiết sản phẩm

 • Hiển thị huy hiệu giảm giá: Hiển thị huy hiệu giảm giá nếu giá hiển thị thay đổi.

 • Hiển thị bảng định giá: Hiển thị bảng chiết khấu giá với số lượng tương ứng, phù hợp với khoảng số lượng được thiết lập trong quy tắc

 • Tùy chỉnh tiêu đề bảng định giá: Nhập tiêu đề bảnh định giá hiện thị trên frontend.

 • Lựa chọn vị trí bảng định giá: Thiết lập vị trí của bảng định giá, có thể là: Trước nút thêm vào giỏ hàng, sau nút thêm vào giỏ hàng, trước meta sản phẩm, sau meta sản phẩm, sau tóm tắt sản phẩm.

Chiết khấu giỏ hàng: Cài đặt chiết khấu hàng loạt cho giỏ hàng dựa trên các quy tắc với WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts plugin.

 • Chủ cửa hàng có thể thiết lập nhiều quy tắc giỏ hàng: Giỏ hàng thỏa mãn điều kiện nào đó sẽ được áp dụng chiết khấu ở mức tương ứng.

 • Thiết lập điều kiện ngày để áp dụng quy tắc chiết khấu giỏ hàng: Ví dụ, chiết khấu giỏ hàng sẽ được áp dụng mỗi thứ 2, hoặc từ ngày 1 tháng 2 tới ngày 31 tháng 2 …

 • Thiết lập điều kiện giỏ hàng để áp dụng quy tắc chiết khấu giỏ hàng: Nếu giỏ hàng đáp ứng điều kiện của quy tắc nào đó, chiết khấu giỏ hàng sẽ được áp dụng

 • Tổng phụ giỏ hàng: Thiết lập giá trị tổng phụ giỏ hàng từ (nhỏ nhất) đến (lớn nhất) để nhận chiết khấu giỏ hàng, bỏ trống một bên nếu bạn muốn.

 • Mặt hàng trong giỏ:

Tổng số lượng mặt hàng trong giỏ: Thiết lập giá trị số lượng mặt hàng từ (nhỏ nhất) đến (lớn nhất) để nhận chiết khấu giỏ hàng, bỏ trống một bên nếu bạn muốn.

Có mặt hàng này trong giỏ: Nhập các sản phẩm nếu bao gồm trong giỏ hàng sẽ nhận chiết khấu giỏ hàng.

Không hiển thị nếu có mặt hàng này trong giỏ: Nhập các sản phẩm nếu bao gồm trong giỏ hàng sẽ không nhận chiết khấu giỏ hàng.

Có mặt hàng thuộc danh mục này trong giỏ: Nhập các danh mục nếu bao gồm trong giỏ hàng sẽ nhận chiết khấu giỏ hàng.

Không hiển thị nếu có mặt hàng này trong giỏ theo danh mục: Nhập các danh mục nếu bao gồm trong giỏ hàng sẽ không nhận chiết khấu giỏ hàng.

Hiển thị nếu sản phẩm trong giỏ có thẻ: Nhập các thẻ mà nếu giỏ hàng bao gồm các sản phẩm có thẻ này sẽ nhận chiết khấu giỏ hàng.

Không hiển thị nếu sản phẩm trong giỏ có thẻ: Nhập các thẻ mà nếu giỏ hàng không bao gồm các sản phẩm có thẻ này sẽ nhận chiết khấu giỏ hàng.

 • Ưu đãi đã áp dụng:

Đơn hàng dùng mã giảm giá này: Nhập ưu đãi nếu đơn hàng áp dụng những ưu đãi này sẽ nhận chiết khấu giỏ hàng

Không hiển thị nếu đơn hàng dùng mã giảm giá này: Nhập ưu đãi nếu đơn hàng áp dụng những ưu đãi này sẽ không nhận chiết khấu giỏ hàng

 • Địa chỉ thanh toán:

Đơn có địa chỉ quốc gia thanh toán này: Thiết lập đến địa chỉ thanh toán của các quốc gia này sẽ được áp dụng chiết khấu giỏ hàng

Không hiển thị với những đơn có địa chỉ quốc gia thanh toán này: Thiết lập đến địa chỉ thanh toán của các quốc gia này sẽ không được áp dụng chiết khấu giỏ hàng

 • Địa chỉ giao hàng:

Đơn có địa chỉ quốc gia giao hàng này: Thiết lập đến địa chỉ giao hàng của các quốc gia này sẽ được áp dụng chiết khấu giỏ hàng

Không hiển thị với những đơn có địa chỉ quốc gia giao hàng này: Thiết lập đến địa chỉ giao hàng của các quốc gia này sẽ không được áp dụng chiết khấu giỏ hàng

 • Thiết lập điều kiện khách hàng để áp dụng quy tắc chiết khấu giỏ hàng: Đưa ra chiết khấu giỏ hàng nếu phù hợp với vài trò người dùng hoặc người dùng mà bạn thiết lập, có sẵn:

 • Thông tin khách hàng:

Người dùng đã đăng nhập: Áp dụng chiết khấu đơn hàng cho tất cả người dùng đã đăng nhập hoặc không. Có 2 tùy chọn: Có hoặc không cho người đã đăng nhập và người không đăng nhập, lần lượt.

Hiển thị đối với những người dùng có vai trò này: Áp dụng chiết khấu đơn hàng cho tất cả vài trò người dùng này.

Không hiển thị với những vai trò người dùng này: Áp dụng chiết khấu giỏ hàng cho tất cả vai trò người dùng trừ những vai trò người dùng này.

Hiển thị đối với những người dùng này: Áp dụng chiết khấu đơn hàng cho tất cả người dùng này.

Không hiển thị đối với những người dùng này: Áp dụng chiết khấu giỏ hàng cho tất cả người dùng trừ những người dùng này.

 • Lịch sử đơn hàng:

Trang thái đơn hàng: Lựa chọn trạng thái đơn hàng tương ứng để nhận chiết khấu giỏ hàng.

Số lượng đơn hàng: Lựa chọn khoảng ngày đã đặt hàng và số lượng đặt hàng để nhận chiết khấu giỏ hàng.

Tổng đơn hàng: Lựa chọn khoảng ngày đặt hàng và tổng đơn hàng đã đặt để nhận chiết khấu giỏ hàng

Có đơn hàng mới nhất: Tùy chọn áp dụng chiết khấu giỏ hàng cho đơn hàng trước đó hoặc sau đấy một ngày cụ thể.

 • Sản phẩm đã mua:

Hiện thị với sản phẩm đã mua: Nhập sản phẩm nếu khách hàng đã mua trước đó sẽ nhận được chiết khấu cho giỏ hàng

Không hiện thị với sản phẩm đã mua: Nhập các sản phẩm nếu khách hàng đã mua trước đó sẽ không nhận được chiết khấu cho giỏ hàng

Không hiện thị với danh mục đã mua: Nhập các danh mục nếu khách hàng đã mua trước đó sẽ không nhận được chiết khấu cho giỏ hàng

CÓ THỂ BẠN CẦN

SUBRE – Product Subscription for WooCommerce

Clear Autoptimize Cache Automatically

FEWC – WooCommerce Extra Checkout Fields

EPOW – Custom Product Options for WooCommerce

ChinaDS – Taobao Dropshipping for WooCommerce

9MAIL – WordPress Email Templates Designer

EPOI – WP Points and Rewards

WebPOS – Point of Sale for WooCommerce

Jagif – WooCommerce Free Gift

Coreem – Coupon Reminder for WooCommerce

COMPE – WooCommerce Compare Products

W2S – Migrate WooCommerce to Shopify

EXMAGE – WordPress Image Links

Pofily – WooCommerce Product Filters

Bopo – Woo Product Bundle Builder

WPBulky – WordPress Bulk Edit Post Types

Bulky – Bulk Edit Products for WooCommerce

Catna – Woo Name Your Price and Offers

Product Size Chart For WooCommerce

Product Pre-Orders for WooCommerce

Checkout Upsell Funnel for WooCommerce

Cart All In One For WooCommerce

Email Template Customizer for WooCommerce

ALD – Dropshipping and Fulfillment for AliExpress and WooCommerce

Product Variations Swatches for WooCommerce

Orders Tracking for WooCommerce

Abandoned Cart Recovery For WooCommerce

Import Shopify to WooCommerce

Customer Coupons for WooCommerce

Virtual Reviews for WooCommerce

Thank You Page Customizer for WooCommerce

Sales Countdown Timer

Suggestion Engine for WooCommerce

EU Cookies Bar

Lucky Wheel for WooCommerce

WordPress Lucky Wheel

Advanced Product Information for WooCommerce

LookBook for WooCommerce

Photo Reviews for WooCommerce

Product Builder for WooCommerce

Boost Sales for WooCommerce

Free Shipping Bar for WooCommerce

Notification for WooCommerce

CURCY – Multi Currency for WooCommerce

Coupon Box for WooCommerce

Tài liệu hướng dẫn

Làm quen với plugin

Đường dẫn plugin

Trang sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
Báo Lỗi/Vấn đề

Ảnh màn hình

 • Hiển thị giá chiết khấu trên trang sản phẩm
 • Hiển thị giá chiết khấu trên trang danh sách sản phẩm
 • Chiết khấu giỏ hàng

Cài đặt

 1. Giải nén gói tải xuống
 2. Tải redis-woo-dynamic-pricing-and-discounts lên /wp-content/plugins/ thư mực
 3. Kích hoạt plugin thông qua thực đơn “Plugins” trên WordPress

Đánh giá

17 Tháng Mười Hai, 2022 1 trả lời
Must have plugin for Stores offering *Multiple and Complex Discount OFFERS* .. i was stuck on a point and feeling helpless to provide a complex kind of OFFER (Discount on specific sales items on buying specific quantity) .. and after days of searching i found this Plugin and all smooth now.
9 Tháng Mười Hai, 2022 1 trả lời
I researched plenty discount plugins for my site. Everyone was broken or incorrectly calculated or displayed discount prices for each product. This one works almost perfect for me. Was a not critical issue with price updating in the cart. I wrote to technical support and they solved my problem in one day. Vast settings, where you can tune price levels, their types and many others. Thanks for well plugin and user’s support.
19 Tháng Mười, 2022 9 trả lời
I watched the demo for this plugin on YouTube and installed it on a test website we use. After a couple of minor issues along the way, these were resolved by the developer. Having started with a fresh site to ensure no conflicts, plugin has bugs. Given up with this plugin
12 Tháng Tư, 2022 1 trả lời
I was able to set up this plugin in a few minutes after a premium plugin that I bought caused many compatibility issues. It worked straight away and a small bug that I noticed was resolved instantly by the VillaTheme support team. I’m much grateful! I would recommend it without a second thought to anyone.
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “REDIS – WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

/1.0.13 – 2024.06.17/
– Updated: Compatible with WC 8.9

/1.0.12 – 2024.04.13/
– Updated: Compatible with WP 6.5 and WC 8.7
– Updated: Update support class

/1.0.11 – 2023.08.04/
– Fixed: Compatible with ‘High-Performance order storage (COT)’
– Updated: Update support class

/1.0.10 – 2023.04.12/
– Updated: Compatible with ‘High-Performance order storage (COT)’

/1.0.9 – 2022.12.15/
– Fixed: Display wrong on the mini cart on some case

/1.0.8 – 2022.10.22/
– Fixed: error warning Undefined variable $curcy_data

/1.0.7 – 2022.07.25/
– Updated: Compatibility with WebPOS – WooCommerce POS – Point of Sale by VillaTheme
– Updated: Update support class

/1.0.6 – 2022.05.30/
– Updated: Compatible with WC 6.5 and WP 6.0
– Updated: Update support class

/1.0.5 – 2022.04.12/
– Fixed: Can not get user conditions for variable products

/1.0.4 – 2022.03.29/
– Updated: Update support class

/1.0.3 – 2022.03.22/
– Updated: Update support class

/1.0.2 – 2022.01.11/
– Updated: support class

/1.0.1 – 2021.12.29/
– Updated: Compatibility with WC 6.0

/** 1.0.0 – 2021. **/
~ The first released.