Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

404 Redirect

Mô tả

Retain more visitors and SEO juice by redirecting all 404 error request to a specific page.

Cài đặt

Search for “404 Redirect” on the plugin search page, and click install.

Hỏi đáp

Look at the frequently ask questions here and contact us for any information;

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I’ve used this on a few sites now and it seems to be doing its job very well 🙂
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“404 Redirect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Correct link to setting page

Initial revision