Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Recipe Blocks

Mô tả

The plugin adds Details, Ingredients, Directions, and Source URL blocks for posting recipes.

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 5 blocks.

  • recipe-blocks/ingredients
  • recipe-blocks/details
  • recipe-blocks/directions
  • recipe-blocks/notes
  • recipe-blocks/source

Cài đặt

Upload the Recipe Blocks to your WordPress blog and activate it.
Go to ‘Add New’ under Posts in the Dashboard.
Click on (+) ‘Add block’
In the list of categories, you will now see ‘Recipe Blocks’
Choose a block and begin tying.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Recipe Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Recipe Blocks” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Recipe Blocks” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

Version 1.2.0 (01/31/2019)

  • Added new block: Notes
  • Adjusted styles

Version 1.1.0 (01/21/2019)

  • Made ‘Ingredients’ and ‘Directions’ titles editable
  • Added a ‘target = “_blank”‘ to source links

Version 1.0.0 (01/21/2019)

  • Initial release