Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Woo recently sold items list

Mô tả

Just install and activate the plugin then the recently purchased product list will show under single product page.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Download and unzip the plugin. Upload the unzipped folder to the wp-contents/plugins folder of your WordPress installation.
  2. Active the plugin from the WordPress Plugins administration page.
  3. OR, Got to WP admin panel, click ‘Plugins’ -> ‘Add new’. In the search input box, type ‘Woo recently purchased product list’.
  4. Install and activate the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Woo recently sold items list” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0