Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP User Visitors

Mô tả

Under each post or page Its display recent visited user(registered)image and email.
you can also add short code under any post type.
add this code in your post content
[rwuv_recent_wp_user_visitor]

Short Codes

if you want display five persone in one row then use below short code

[rwuv_recent_wp_user_visitorr no_of_col=”5″ link=’yes’ caption=’yes’ size=’100′]

if you want display five persone in one row and no email link and no user name then use below short code

[rwuv_recent_wp_user_visitor no_of_col=”5″ link=’no’ caption=’yes’ size=’100′]

[rwuv_recent_wp_user_visitor no_of_col=”5″ link=’yes’ caption=’no’ size=’100′]

[rwuv_recent_wp_user_visitor no_of_col=”5″ link=’no’ caption=’no’ size=’150′]

[rwuv_recent_wp_user_visitor no_of_col=”3″ link=’yes’ caption=’yes’ size=’100′]

PHP Code

  1. If you want to display resent user info with php code

  2. If you want to display resent user info in array then you have to use this function

Ảnh màn hình

  • This is the Frist screen shot
  • This is the second screen shot
  • This is the third screen shot

Cài đặt

  1. Download, install, and activate Recent WP User Visitors plugin.
  2. You can set how many user you want to display, image size, emial link etc under settings page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP User Visitors” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp