Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Really Simple GA

Mô tả

There are number of plugins avaiable in market for adding google analytics in site but it also load extra hooks that loads on site. We made it easy to load only google analytics code using less hooks (which required only).

Rate This Plugin:

Please rate Really Simple GA Plugin

Ảnh màn hình

  • Go to admin area and select Really Simple GA link under the Settings Tab.
  • Add google analytics code.

Cài đặt

To install “Really Simple GA” using the built-in plugin installer:
1. Go to Plugins > Add New.
2. Type in “Really Simple GA” in Search Plugins box or click a tag link below the screen.
3. find the “Really Simple GA” in the list.
4. Click Install Now to install the WordPress Plugin.
5. Go to Settings menu in wp-admin area.
6. Select Really Simple GA.
7. Add google analytics code and it will works.

To install “Really Simple GA” manually:
1. Download your WordPress Plugin to your desktop.
2. If downloaded as a zip archive, extract the Plugin folder to your desktop.
3. With your FTP program, upload the Plugin folder to the wp-content/plugins folder in your WordPress directory online.
4. Go to Plugins screen and find the “Really Simple GA” in the list.
5. Click Activate to activate it.
6. Go to Settings menu in wp-admin area.
7. Select Really Simple GA.
8. Add google analytics code and it will works.

Hỏi đáp

Question: Is this plugin affect to another plugin?
Answer: This plugin is only for adding google analytics to frontend.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Really Simple GA” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release