Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

reach-connector

Mô tả

DEPRECATED: The REACH Development team no longer supports this plugin. We recommend you use the tools in REACH to match your REACH portal with your site’s design.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“reach-connector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp