Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Random File Upload Names

Mô tả

Randomise file upload names in WordPress

This plugin from WPZA provides your website randomised file names when you upload files into WordPress automatically. Helping with encrypting file names using MD5-encryption, making them harder to be guessed by visitors.

Cài đặt

After installing this plugin, you can start to upload files and it will automatically rename using MD5-encryption in WordPress. Note, this plugin will not rename any pre-uploaded files.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Random File Upload Names” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp