Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Random Dog

Mô tả

This plugin adds widgets and shortcodes that show dogs randomly. Dogs are fetched from Dog API.

This plugins enables two shortcodes below.
* [dog]
* [dogjs]

[dog] is a normal shortcode that puts dogs randomly. [dogjs] puts JavaScript that shows dogs randomly. It fetches dogs on client browser, so that it can work under caching system.

Ảnh màn hình

  • Widgets shown in admin dashboard.
  • There are two shortcodes.
  • Normal shortcode (This may not work properly if caching is enabled.)
  • JavaScript shortcode (This works even if caching is enabled.)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Random Dog” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp