Random Christmas Fact Widget

Mô tả

The Random Christmas Fact Widget displays one of 40 random Christmas facts in your sidebar each time a visitor refreshes the page.

The Random Christmas Facts will appear in your sidebar widget without CSS formatting to blend perfectly into your site.

For more information about the Random Christmas Fact widget, visit ChristmasWebmaster.com.

Cài đặt

  1. Upload plugin and install.
  2. On the plugins panel activate the Random Christmas Fact Widget.
  3. In the widgets menu drag the Random Christmas Fact Widget to your sidebar.
  4. The Random Christmas Fact Widget displays one of 40 random Christmas facts each time your page is loaded.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Random Christmas Fact Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.2 Released 09/08/2022

Version 1.1 Released 10/27/2018

Version 1 Released 2/23/2015