Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quiz Maker – Save Progress

Mô tả

A Quiz Maker plugin/addon that Saves AYS Quiz Maker Progress

For the list of unfinished quiz use the shortcode [quiz-maker-list-saves]

For adding the “Finish Button” use the shortcode [quiz-maker-save-progress]

Features

  • Saves Quizzes
  • Resume Later
  • Display Unfinished Quizzes

Ảnh màn hình

  • Saving the Quiz
  • Resuming the Quiz
  • A List of your unfinished quizes

Đánh giá

30 Tháng Sáu, 2021
Very easy to use and Convinent not much to complain from. Outstanding Overall .WELL DDONE!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quiz Maker – Save Progress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.1.1, v1.1.2
1. Fixed bugs on database creation

v1.0.1
1. Fixed Redirection after saving quiz

v1.0.0
1. Adding Options Page
2. Fixed known bugs
3. Redirects after installation

v0.2.2
1. Fixed bugs
2. Finishing up first release

v0.1.1
1. Added Save Later Button on quizes with shortcode
2. Added Resume Feature on quizes
3. Added a list of saved quizes but not yet implemented properly

v1.0.1
1. Added List of Saves shortcode
2. Fixed Known issues
3. Fixed Save and Resume actions and executions