Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick Draft CPT

Mô tả

This plugin help you enable quick drafts widgets in dashboard for custom post types. An easy setting page allows you to choose the required custom post types.

Ảnh màn hình

  • Dashboard

  • Setting

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit Plugins > Add New
  2. Search for “Quick Draft CPT”
  3. Install and Activate Quick Draft CPT from your Plugins page
  4. Click on the new menu item “Quick draft CPT” under “Settings” and select the custom post to display count!

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick Draft CPT” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp