Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Qualigo Widget

Mô tả

With the plug-in from QualiGO you can easily integrate ads from our advertisers on your WordPress sites. Choose one or more of our numerous advertising formats, enter your publisher ID, which you will receive after a free registration in our advertising network, adapt the advertising format visually to your page and make money posting online ads!

Cài đặt

  1. Install the QualiGO WordPress plug-in.
  2. Register for free at QualiGO (https://qualigo.com/en/register) to get your publisher ID. Please log in at QualiGO after you receive your login details and write your publisher ID down.
  3. In the WordPress plug-in choose one or more of our numerous advertising formats, enter your publisher ID and adapt the advertising format visually to your webpage!
  4. You will get a commission for every click on the integrated ad that you can see in your QualiGO account.

Hỏi đáp

Where can I get my PublisherID

After registration at qualigo.com, you can find your ID in your account.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Qualigo Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First Version