Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

微信二维码登陆

Mô tả

请注意:
必须使用认证过的微信服务号!
必须使用认证过的微信服务号!
必须使用认证过的微信服务号!

如果实在没有认证微信服务号,请到点击这里,申请一个微信debug账号使用。

基于公司内部的网站系统,同事老是记不住密码,也不习惯使用浏览器保存等行为,估开发出这个工具方便各种不记密码党。

有问题,请加开发者微信进入讨论群:markchenlife

Cài đặt

  1. 上传到 /wp-content/plugins/ 目录
  2. 在后台插件菜单激活该插件
  3. 在设置页面里面输入微信公众号的 appid和密匙,令牌请自己填写一个长度低于32位的随机字条串即可
  4. 在微信公众号后台 服务器配置->服务器地址(URL) 修改为 https://example.com?qrcode=1 请根据网站实际情况使用http或https, 把example.com修改为你自己的网站域名.
  5. 消息加解密方式暂时只支持明文模式

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“微信二维码登陆” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3 居然有同学不知道在哪里设置,我加了几张截图,方便大家了解