Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

QQWorld Share

Mô tả

Powerful share tools for SNS, MicroBlog, Blog, Bootmark, Mainly for China. 强大的SNS、微博客、博客、书签分享工具,主要用于中国网站。

Cài đặt

 1. Upload qqworld-share directory to /wp-content/plugins/ directory
  上传 qqworld-share 目录到 /wp-content/plugins/ 文件夹
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  在wordpress的 ‘插件’ 菜单中激活该插件

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QQWorld Share” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.3

增加了样式的兼容性,强制使用 box-sizing: content-box;

1.2.2

Fixed bug that js run error when no pic in content; add mode functional.
修复当内容中没有图片,js报错的bug;添加模式功能。

1.2

Optimize code, support php5.3-php5.5
优化代码,支持PHP5.3-PHP5.5

1.1

 • Add Feature: Select the post type to display share buttons.
  增加特性:选择文章类型显示分享按钮。

1.0.4

 • Fixe a bug that missing global $post; in get_pics()
  修正了bug:get_pics()里缺少全局变量$post申明

1.0.3

 • Fixe a bug that made js error on no pic
  修正了bug:在无图片情况下会报JS错误

1.0.1

 • Preview mode does not display the Share button.
  预览模式下不显示分享按钮

1.0

 • tada. powerful plugin was born.