Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

微博同步工具

Mô tả

发布日志时,支持选择是否同步一条该日志标题和链接到腾讯微博,并可指定文章内容预览字数。
支持自定义消息前缀。
腾讯微博OAuth授权。
在日志中提及微博用户,则会通知这些用户。格式为@+username+空格。

Cài đặt

1.下载插件上传到WordPress插件目录,后台激活
2.到设置页面开启插件并设置,以及腾讯微博帐号授权
3.如果想在日志中提及微博用户,则使用“@+username+空格”的格式即可

Hỏi đáp

插件无法正常同步

如果你在腾讯微博应用中取消对该应用的授权,请先登陆后台禁用该插件,然后在重启启用插件并在设置中进行插件配置。
或者邮件联系:469089260@163.com

出现类似于 Call to undefined function curl_init() in ……

这是因为您的服务器(主机)当前配置不支持curl,请联系空间商重新配置。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“微博同步工具” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

 • 2011/10/31
 • 发布文章时,提供选择是否同步到腾讯微博。

1.4

 • 2011/07/08
 • 增加文章内容同步功能,自定义内容预览长度(最长为110)。

1.3

 • 2011/05/16
 • 增加当在日志中提到腾讯微博用户(@username )时,则发微博通知这些提到的用户

1.2

 • 2011/05/07
 • 增加在插件设置页面直接发微博功能

1.11

 • 2011/05/06
 • 修正插件在进行微博同步时获取日志永久链接错误的bug

1.1

 • 2011/05/05
 • 修正插件激活时无法创建数据库表的bug

1.0

 • 2011/04/12初始版本