Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

QQ Avatar

Mô tả

Replace Gravatar while commenter use QQ numeric email address.如果用户使用数字QQ邮箱留言且公开空间头像,就替换成QQ头像。

Cài đặt

Upload the plugin to your blog, Activate it.
You’ve done it !

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QQ Avatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3.5

  • BugFIX:check file exit before deletion of expired cache.

0.3.4

ADD:Check Disk space while can’t write cache file and warn the admin.
ADD:if direction of the cache cant be made then warn the admin to check their permisson.
ADD:A month cachetime for ANY cached Avatar has been storaged.

0.3.3

FIX:qq avatar show warning while there is new qq number login

0.3.2

  • IMPROVE: Won’t request info again while request failed last time.
  • IMPROVE: Made request timeout to 4 seconds for those server not in China

0.3.1

  • FIX:Fatal error while server can’t connect to QQ avatar server
  • ADD:return the error message to the HTML quote.

0.3

  • FIXED:avatar won’t show while in wp-admin panel
  • IMPROVE:Set 1 sencond as timeout to improve performance.

0.2

Add:md5 qq uin to protect privacy

0.1

Start to code…