Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Qiniu Uploader

Mô tả

You can upload your image to qiniu cloud storage

some code refer to the following plugin

https://wordpress.org/extend/plugins/dbank-uploader/

Please report bug in https://github.com/caichicong/qiniu-uploader. Thank you.

安装这个插件之后,可以在文章编辑界面点击七牛的图标,上传文件到七牛云储存

部分代码参考了以下插件

https://wordpress.org/extend/plugins/dbank-uploader/

请到 https://github.com/caichicong/qiniu-uploader 反馈bug. 谢谢

Prerequisite

Please install curl extension for php (http://php.net/manual/en/curl.installation.php)

Plugin Usage

点击富文本编辑器中的七牛图标,在弹出的窗口中点击upload选择要上传的文件,上传完毕后,
窗口将自动关闭,图片会插入到编辑器相应的位置中。

你可以在 后台管理菜单栏Media (多媒体)下的”七牛云储存”查看已经上传了的文件

todo

  1. 图片删除功能
  2. 水印添加功能

Cài đặt

  1. input your access key ,secret key and bucket in lib/config.php
  2. Upload the entire folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

  4. 在lib/config.php 输入access key ,secret key, bucket

  5. 上传qiniu-uploader文件夹到 /wp-content/plugins/.
  6. 在管理后台启用插件.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Qiniu Uploader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp