Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pusher – Pushing mobile notification with FCM

Mô tả

Has your wordpress website a mobile application? Do you want to push notifications from wordpress website to your application?
Pusher plugin can achieve this job if you use Firebase Cloud Messaging in your application.
If you make the settings in the mobile application correctly, the plugin will push a notification in every new post.

You can find all Firebase Cloud Messaging related information at this address.

How to push notification to mobile app

You can send a notification to all users who have subscribed to the topic you set from within your application.

Ảnh màn hình

  • Notification view

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pusher – Pushing mobile notification with FCM” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp