Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Push Message To WeChat

Mô tả

基于PushBear推送微信模板消息的一对多消息送达服务,来提供WordPress内容更新微信订阅推送的插件,需要微信认证订阅号/服务号。

相关依赖:

插件使用帮助查看Github:Push Message To WeChat

插件特色

 • 可填写配置信息,选择是否默认推送
 • 可自定义推送标题
 • 可自定义推送内容
 • 更新文章亦可选择是否推送
 • 可多次推送
 • 增加PushBear错误码,失败给予提示

作者博客

沈唁志

接受定制开发 WordPress 插件,如有定制开发需求可以联系QQ

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png
 • screenshot-2.png

Cài đặt

 1. 把 PushMessageToWeChat 文件夹上传到 /wp-content/plugins/ 目录下
 2. 在后台插件列表中激活 PushMessageToWeChat
 3. 开始使用吧~

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Push Message To WeChat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.0

1.2.2

 • 按需加载对应预定义变量
 • 增加文章特色图片{img}预定义变量

1.2.1

 • 增加推送成功失败提示

关于错误码问题,PushBear取消了接口返回值,减少接口调用次数

1.2.0

 • 增加多次推送,并兼容前两版本
 • 增加文章摘要{excerpt}预定义变量

1.1.0

 • 修改默认推送和删除逻辑
 • 增加自定义推送标题和内容

1.0.0

 • 🎉第一个版本现世,为了给博客增加活跃度,顺手写了插件