Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Pronamic Companies

Mô tả

This plugin uses custom post types to add company directory functionality. Pronamic Companies allows you to
add, edit and remove companies.

Template Functions

 • pronamic_company_get_address( $post_id = null )
 • pronamic_company_has_address( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_address( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_postal_code( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_postal_code( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_postal_code( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_city( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_city( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_city( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_phone_number( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_phone_number( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_phone_number( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_fax_number( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_fax_number( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_fax_number( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_email( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_email( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_email( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_website( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_website( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_website( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_twitter( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_twitter( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_twitter( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_facebook( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_facebook( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_facebook( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_linkedin( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_linkedin( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_linkedin( $post_id = null )

 • pronamic_company_get_google_plus( $post_id = null )

 • pronamic_company_has_google_plus( $post_id = null )
 • pronamic_company_the_google_plus( $post_id = null )

Custom Fields

 • _pronamic_company_address
 • _pronamic_company_postal_code
 • _pronamic_company_city
 • _pronamic_company_country

 • _pronamic_company_mailing_address

 • _pronamic_company_mailing_postal_code
 • _pronamic_company_mailing_city
 • _pronamic_company_mailing_country

 • _pronamic_company_kvk_establishment

 • _pronamic_company_kvk_number
 • _pronamic_company_tax_number

 • _pronamic_company_phone_number

 • _pronamic_company_fax_number

 • _pronamic_company_email

 • _pronamic_company_website
 • _pronamic_company_rss
 • _pronamic_company_video

 • _pronamic_company_twitter

 • _pronamic_company_facebook
 • _pronamic_company_linkedin
 • _pronamic_company_google_plus

Links

Pronamic plugins

Ảnh màn hình

 • Companies overview page
 • Edit company page
 • Company categories overview page
 • Companies settings page
 • Companies export page
 • Companies export Firefox save dialog
 • Companies export OpenOffice open dialog

Cài đặt

Upload the Pronamic Companies folder to your wp-content/plugins folder.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Pronamic Companies” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

 • Tweak – Fixed setting default values in Gravity Forms address fields.
 • Tweak – Fixed typos.

1.1.1

 • Tweak – Fix indirect modification of array values (breaks since Gravity Forms 1.9, fix is backwards compatible).
 • Tweak – Simplified the admin columns.

1.1.0

 • Tweak – Simplified the settings page with tabs.
 • Feature – Added setting for companies ‘posts_per_page’ query argument.
 • Feature – Added setting for companies ‘orderby’ query argument.
 • Feature – Added setting for companies ‘order’ query argument.
 • Feature – Allow users to enable/disable built-in taxonomies.

1.0.1

 • Tweak – Changed admin input label ‘Facebook’ to ‘Facebook URL’.
 • Tweak – Adjusted WordPress admin company post type menu to ‘building’ dashicon.
 • Tweak – WordPress Coding Standards optimizations.
 • Test – Tested up to WordPress version 4.1.

1.0.0

 • Added contact to the export function.
 • WordPress Coding Standards optimizations.

0.1.3

 • Added an contact field.

0.1.2

 • Improved Gravity Forms support.
 • Added taxonomy ‘pronamic_company_keyword’.
 • Added taxonomy ‘pronamic_company_brand’.
 • Added taxonomy ‘pronamic_company_type’.

0.1.1

 • Adjusted the whole plugin to the WordPress Coding Standards.

0.1

 • Initial release.