Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Promote RSS Feed Widget

Mô tả

Increase your RSS readers with this widget! Add this widget to your WordPress blog to feature at least 20 different buttons to promote your blog’s RSS feed.

Ảnh màn hình

  • Selecting your widget's options
  • Example of Promote RSS Feed Widget in action

Cài đặt

  1. Install and activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  2. Under Appearance > Widgets add Promote RSS Feed Widget to your theme’s Sidebar(s)

If you have any issues or suggestions with Promote RSS Feed Widget, please post them here: Promote RSS Feed Widget Support

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Promote RSS Feed Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Add ability to customize your RSS feed’s URL

0.1

  • Initial Public Release