Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Profile Update Notification

Mô tả

This plugin extends the WP-Members plugin from Chad Butler.
It allows users to get notifications when a user updates his wp-members fields.

Features:

  • activate/deactivate notifications
  • set roles of users to send the notifications to
  • set the wp-members fields

Ảnh màn hình

  • Admin Panel - Plugin Settings

Cài đặt

Just upload the “pun” folder to /wp-content/plugins/ and activate it through the ‘Plugins’ menu!

Hỏi đáp

Will there be a pro version with more features?

Yes, the pro version is coming soon!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Profile Update Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Added settings to select the roles of users who will receive the notifications.
  • Added settings to select the fields.
  • Added “Settings updated!” Message.

1.0

  • First version.